Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De Ranking

Twitter

De Ranking

Fair Politics houdt bij welke Tweede Kamerleden zich inzetten voor een rechtvaardiger Nederlands beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Om hier aandacht op te vestigen houdt Fair Politics gedurende ieder politiek jaar bij welke Kamerleden zich inzetten voor eerlijk en coherent beleid.

Kamervragen, interrupties in Algemeen Overleggen, moties en initiatiefwetten die leiden tot een rechtvaardiger Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden worden beloond met een Fair Politics punt. In de 'Ranking' zie je de stand tot nu toe. Aan het eind van het politieke jaar wordt de balans opgemaakt en wordt de politicus die zich het meest heeft ingezet voor eerlijk beleid uitgeroepen tot de Fair Politician of the Year.

Fair Politics houdt op de volgende wijze de puntentelling bij:

1 punt voor schriftelijke vragen en interrupties tijdens debatten

2 punten voor het indienen van een motie of amendement plus 2 punten extra indien de motie wordt overgenomen of aangenomen

1 punt voor het vóór stemmen bij een ingediende motie

5 punten voor bijzondere inspanningen op het gebied van beleidscoherentie voor ontwikkeling, bijvoorbeeld het initiëren van een bijzondere procedure of ander evenement voor Tweede Kamerleden

6 punten voor het indienen van een initiatiefnota over een relevant Fair Politics thema plus 3 punten extra indien aan de hand hiervan concrete maatregelen genomen worden

10 punten voor het indienen van een initiatiefwet over een relevant Fair Politics thema plus 5 punten extra indien aan de hand hiervan concrete maatregelen genomen worden

Hierbij dienen de beleidsaanbevelingen van de Fair Politics cases als leidraad. Als moties, amendementen en Kamervragen leiden tot een verandering in de door Fair Politics gewenste richting, dan waarderen we dat met de punten. 

Fair Politician of the Year

Overzicht Fair Politicians of the Year 2007-2016: