Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Taxes: een einde aan belastingontwijking

Beleidsaanbevelingen

  • De Nederlandse regering moet zoals de motie-Vendrik voorschrijft het Nederlandse belastingbeleid doorlichten op,  belastingontwijking en ontduiking door multinationale ondernemingen in Nederland en de gevolgen ervan voor ontwikkelingslanden. Er is momenteel nog teveel onduidelijkheid omtrent de cijfers om echt een goed beeld te krijgen.
  • Door het gebrek aan transparantie en informatie is het onmogelijk om te controleren hoe bedrijven hun geldstromen beheren, waardoor praktijken als transfer pricing moeilijk te bestrijden zijn. De Minister van Financiën moet zich daarom bij de EU en de International Accounting Standards Board inzetten voor de invoer van country-by-country reporting.
  • De Minister van Financiën moet aandringen bij de OESO dat deze de modelconventie voor TIEAs herziet. Nederland moet ook blijven aandringen op controle op uitvoering van de TIEAs in ontwikkelingslanden en landen hierin technisch ondersteunen, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een multilaterale aanpak in plaats van het huidige bilaterale uitgangspunt zou er daarnaast voor zorgen dat ontwikkelingslanden ook zwaardere verdragen kunnen ondertekenen.
  • Nederland moet haar verdragsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden tegen het licht houden. In de toekomst moet Nederland alleen verdragen afsluiten als er sprake is van substantiële economische belangen voor beide partijen.

Nieuws

Vragen SP over ontwikkelingslanden in de strijd tegen belastingontwijking
Op 7 december 2016 ontving de staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes (VVD), schriftelijke vragen over de internationale aanpak van belastingontwijking door multinationals. De SP vroeg in het bijzonder naar de rol en vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in het realiseren van een nieuw instrument tegen belastingontwijking. - 03-02-2017

“Ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam”
Het citaat hierboven is niet, zoals je misschien verwacht afkomstig van een actiegroep tegen belastingontwijking, maar komt van de gemeente Amsterdam, de thuisbasis van de Nederlandse brievenbusfirma’s. Op 7 oktober 2016 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met een voorstel van de PvdA, GroenLinks, PvdD en SP om zich uit te spreken tegen belastingontwijking via brievenbusfirma’s in Amsterdam. - 18-11-2016

Nieuwe belastingverdragen met Kenia en Zambia
De bestaande belastingverdragen tussen Nederland en 23 ontwikkelingslanden zouden ontwikkelingslanden benadelen en belastingontwijking in de hand spelen. Daarom is minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezig met het vernieuwen van de 23 belastingverdragen. De nieuwe verdragen moeten landen in staat stellen zelf belasting te heffen en die middelen op een transparante manier om te zetten in publieke diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. De PvdA, SP en GroenLinks bevroegen de Minister over de verdragen met Kenia en Zambia. - 01-11-2016

Belastingplicht moet onderdeel worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op 21 juni 2016 debatteerde de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontwijking. Hoewel de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), aangaf zich sterk in te willen zetten in het tegengaan van belastingontwijking, moest het initiatief vooral uit de Kamer zelf komen.                                                                          - 17-10-2016

EU akkoord tegen belastingontwijking mager resultaat
Een teleurgestelde Rik Grashoff van GroenLinks noemt het EU akkoord met maatregelen om belastingontwijking aan te pakken ‘mager’ . Op 21 juni 2016, nog net tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap, bereikten de EU en haar lidstaten een akkoord over een omvangrijk pakket met maatregelen om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Een resultaat op zich, maar een eerlijk Europees belastingsysteem is nog ver weg.  - 29-06-2016

Voorstel Europese Commissie over belastingontwijking onder vuur
Op 12 april 2016 verscheen het voorstel van de Europese Commissie over belastingontwijking en naar aanleiding hiervan heeft Arnold Merkies (SP) in de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, gesteld. De Europese Commissie stelt voor om met behulp van ‘country-by-country reporting’ belastingontwijking te bestrijden, maar volgens de Merkies zitten er nog al wat haken en ogen aan dit voorstel. - 07-06-2016

De Panama Papers: zes dingen die je moet weten
Twitter loopt over en de kranten staan er vol van: de Panama Papers. Meer dan elf miljoen documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca zijn gelekt en dat heeft de discussie over belastingontwijking weer nieuw leven ingeblazen. Zowel in Nederland als in de EU, klinkt een sterk geluid dat belastingontwijking moet worden aangepakt. Pierre Moscovici, de Eurocommissaris van Economische en Financiële Zaken, noemt de openbaringen in de Panama Papers een 'absoluut schandaal'. Wat zijn de Panama Papers? Hoe wordt belasting ontweken? Wie worden geraakt door belastingontwijking? Wat is de rol van Nederland hierin? Wat gebeurt er om belastingontwijking tegen te gaan? En bovendien, hoe nu verder? - 04-05-2016

Faciliteert Nederland belastingontwijking van wapenfabrikanten?
Minister Ploumen gaat belastingontwijking door wapenbedrijven in Nederland bespreken met staatssecretaris Wiebes. Die toezegging deed zij na vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk tijdens het debat over het Nederlandse wapenexportbeleid op 11 februari 2016. - 31-03-2016

EU wil eerlijke belastingen, nu Nederland nog
Drieënhalf uur lang discussieerden Kamerleden vurig over het tegengaan van belastingontwijking tijdens het Algemeen Overleg (A0) van Financiën op 10 maart 2016 naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie. De Commissie pleit voor effectiever belasting heffen als EU en grotere fiscale transparantie in de EU. Bijna unaniem waren Kamerleden het er over eens dat belastingontwijking moet worden aangepakt, maar niet ieder Kamerlid stond te popelen om het Europese voorstel door te voeren. - 14-03-2016

Gesthuizen (SP) en Merkies (SP) bekritiseren belastingvoordelen Nederlandse bedrijven in 'tax holidays'
Gesthuizen en Merkies (beiden SP) vragen staatssecretaris van Financiën Wiebes en minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een toelichting op de Nederlandse ondersteuning van bedrijfsactiviteiten van Shell, Total en ENI in ontwikkelingslanden die plaatsvinden onder gunstige fiscale omstandigheden. - 02-02-2016

Kamerleden bekritiseren omstreden belastingconstructie in Nederland
Bruins (ChristenUnie), Merkies (SP) en Grashoff (GroenLinks) trekken de zuiverheid van Nederland in twijfel als het gaat om het faciliteren van een gunstig belastingklimaat voor wapenproducenten wereldwijd. Wat is de specifieke rol (activiteiten) van Nederland in deze vestiging en hoe kunnen deze belastingconstructies onderzocht worden?  - 19-01-2016

Oneerlijke belastingpraktijken: ins en outs van Nederland als 'belastingparadijs'
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) presenteerde op 5 oktober jl. het Base Erosion and Profit Shifiting (BEPS) actierapport, met een voorstel om internationale belastingontwijking aan te pakken, onder andere door belasting te kunnen heffen waar de waarde wordt gecreëerd.  - 21-10-2015

Belastingontwijking verstoort economie in Afrikaanse landen
Roemer (SP) heeft een motie ingediend over de structurele oorzaken van migratiestromen.  - 29-09-2015

SP vraagt ministers om concrete acties rondom belastingontwijking
Met de VN-top over de Post-2015 ontwikkelingsagenda in zicht, liggen er veel kansen voor het kabinet om belastingontwijking aan de kaak te stellen. Tijdens de afgelopen VN-top in Addis Ababa, waar besproken werd hoe de SDG agenda gefinancierd gaat worden, kwam het belastingvraagstuk al veelvoudig ter sprake. SP Kamerleden Van Dijk, Merkies, Smaling en Van Bommel willen dan ook concrete inspanningen vanuit de Kamer zien om belastinginkomsten voor ontwikkelingslanden te genereren en belastingontwijking tegen te gaan, om zo bij te dragen aan de financiering van SDG’s. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) lichtte, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de vragen toe.  - 17-09-2015

Merkies dient motie in over antimisbruikbepalingen belastingen
Op 1 juli 2015 vond het Verlengd Algemeen Overleg (VAO) over Internationaal Fiscaal Beleid plaats. Hier werd onder andere gesproken over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van belastingontwijking. Inmiddels zijn er belastingverdragen met vijf ontwikkelingslanden (Ethiopië, Malawi, Kenia, Zambia en Ghana) herzien, en wordt er met zeven andere landen gesproken over de opname van antimisbruikbepalingen (een manier voor landen om constructies tegen te houden die duidelijk als doel hebben belastingvoordeel te behalen). - 10-09-2015

Kritische blik van Merkies op Nederlandse belastingontwijking
Arnold Merkies (SP) stelde staatssecretaris Wiebes (Financiën) op 6 mei jl. een aantal kritische vragen naar aanleiding van de uitzending van televisieprogramma RamBam op 29 april 2015. Het programma gaat in op belastingparadijzen, belastingontwijking en de rol van Nederland in belastingontwijking. Wiebes ontkent die rol. - 09-06-2015

Voortdurende schimmigheid in discussies over belastingontwijking
Afgelopen 3 juni vond het Algemeen Overleg over Internationaal Fiscaal Beleid plaats. Op de agenda stonden de 23 hernieuwde belastingverdragen met ontwikkelingslanden. Ook werd gesproken over country-by-country reporting, tax rulings en door Nederland mede mogelijk gemaakte belastingontwijking. Het debat bleef op de vlakte; baanbrekende standpunten ontbraken en staatssecretaris Wiebes (Financiën) draaide voornamelijk om de hete brij heen. - 04-06-2015

Europese fiscale transparantie wat zijn de gevolgen voor ontwikkelingslanden?
Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) informeerde de Tweede Kamer op 24 april over de plannen die de Europese Commissie heeft opgesteld over fiscale transparantie. Deze plannen betreffen een systeem waarmee EU-lidstaten informatie kunnen uitwisselen over tax rulings. - 02-06-2015

Tweestrijd ISDS en democratie
Op 1 april stelde Marianne Thieme (PvdD) diverse vragen over de Investor-State Dispute Settlement (ISDS)-clausule van het toekomstige handelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) en over de hier aan gerelateerde belastingontwijking. ISDS  biedt multinationals de mogelijkheid om nationale regeringen aan te klagen, wanneer zij bepaalde afspraken binnen het handelsverdrag niet of niet genoeg nakomen. Grote claims zijn vaak een zware dobber voor regeringen, zeker voor ontwikkelingslanden, die vaak al weinig geld bezitten. - 02-06-2015

Belangrijke stap gezet naar het einde van belastingontwijking
De Nederlandse regering lijkt een grote slag te slaan in de strijd tegen belastingontwijking. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking laat weten dat er nieuwe belastingverdragen in de maak zijn met 23 Afrikaanse landen, die tot nog toe miljarden mislopen vanwege belastingontwijking. Het aantrekkelijke fiscale klimaat in Nederland werkt belastingontwijking in de hand. - 21-04-2015

SP stelt kritische vragen over belastingverdrag met Ethiopie
Op 27 maart beantwoorde staatssecretaris Wiebes de vragen van de commissie Financiën die werden gesteld tijdens een Schriftelijk Overleg (SO) over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië. Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië is één van de 23 nieuwe belastingverdragen die Nederland af zal sluiten met ontwikkelingslanden. Deze belastingverdragen moeten misbruik en belastingontwijking tegengaan. - 30-03-2015

Tweede Kamer in plenair debat over belastingontwijking
Op 5 maart voerde de Tweede Kamer een plenair debat over belastingontwijking en de rol van Nederland, onder andere naar aanleiding van het in november 2014 verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer. Hierin werd geconcludeerd dat Nederland niet uit de pas loopt met landen als Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Staatssecretaris Wiebes was blij met deze conclusie, maar verschillende deelnemers aan het debat vonden dat genoemd worden in dit rijtje geen reden tot tevredenheid is. - 11-03-2015

Wiebes stuurt brief naar de kamer over tax rulings
Op 2 februari stuurde staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meer inzicht geeft over de verstrekking van informatie over tax rulings. - 16-02-2015

SP en GroenLinks dienen moties in over belastingontwijking
Tijdens het VAO Internationale fiscale ontwikkelingen op 3 december jl., hebben Arnold Merkies (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) twee moties ingediend. Eén motie ging over het tegengaan van belastingontwijking in Europees verband. De ander ging over een gelijke positie voor ontwikkelingslanden aan de onderhandelingstafel van de OESO. - 10-12-2014

SP stelt vragen over belastingontwijking door multinationals
Op 6 november jl. publiceerde de Trouw het artikel “Hoe multinationals belasting ontwijken met hulp van Luxemburg ”. Naar aanleiding van dit artikel heeft Arnold Merkies vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. - 09-12-2014

Kamer wil belastingontwijking aanpakken
Tijdens het AO over internationale fiscale ontwikkelingen, op 16 oktober jl., ging de aandacht vooral uit naar de status van Nederland als belastingparadijs, de geringe invloed van ontwikkelingslanden op belastingverdragen en de race to the bottom wat betreft belastingen. - 24-11-2014

GroenLinks stelt vragen over openbaar register van belanghebbenden
Op 11 juni jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat ze onderzoek gaat doen naar de Nederlandse belastingafspraken met Starbucks. Naar aanleiding hiervan heeft Jesse Klaver (GL) vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. - 19-06-2014

Europese Commissie gaat onderzoek doen naar belastingafspraken met Starbucks
Gisteren heeft de Europese Commissie bekend gemaakt formeel onderzoek te gaan doen naar de Nederlandse belastingafspraken met Starbucks. Naast Nederland worden Ierland en Luxemburg ook aan een dergelijk onderzoek onderworpen. Belastingafspraken met multinationals, zogenaamde "tax rulings", kunnen volgens de Commissie vallen onder verkapte staatssteun. - 12-06-2014

Motie aanpak belastingontwijking verworpen
Een motie van Jesse Klaver (GL) en Arnold Merkies (SP) om belastingontwijking aan te pakken, is helaas verworpen door de Tweede Kamer. Tijdens het debat over de ‘aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied’ vorige week, dienden de twee Kamerleden een motie in. Hierin verzochten zij de regering om zich in Europa ervoor in te spannen dat lidstaten standaard anti-misbruikbepalingen opnemen in belastingverdragen met ontwikkelingslanden. - 26-05-2014

PvdA stelt vragen over belastingontwijking
Henk Nijboer en Roelof van Laar (beiden PvdA) hebben vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes van Financiën over de rol van ontwikkelingslanden bij de aanpak van belastingontwijking. Het is al langer bekend dat ontwikkelingslanden veel geld mislopen doordat multinationals het betalen van belasting ontwijken. Hoewel zij er dus de grootste impact van ondervinden, worden ontwikkelingslanden nauwelijks betrokken bij de internationale processen om belastingontwijking aan te pakken. - 15-05-2014

Starbucks vertrekt uit Nederland
Kunnen we straks dan geen Starbucks koffie meer kopen in Nederland? Nee, dat niet. Starbucks heeft onlangs aangekondigd het hoofdkantoor te verplaatsen van Amsterdam naar Londen. Ondanks dat alleen enkele bestuurders van de multinational ons land verlaten, klinken er veel paniek geluiden. "Ons vestigingsklimaat verliest zijn concurrentieposities," aldus een woordvoerder van PwC. Ook de lobbyclub American Chamber of Commerce (AmCham) vindt het een kwalijke zaak dat multinationals zoals Starbucks ervoor kiezen om uit Nederland te vertrekken. - 28-04-2014

Motie voor openbaar register van belanghebbenden aangenomen
Een motie van Jesse Klaver (GL), waarin de regering wordt verzocht om zich in de Raad van Minister actief in te zetten voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden, is door de Tweede Kamer aangenomen. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking en –ontduiking. - 03-04-2014

SP stelt vragen over belastingontwijking multinationals
Jasper van Dijk en Arnold Merkies (beiden SP) hebben vragen gesteld aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Wiebes van Financiën over de belastinghervormingen van de OESO. Uit verschillende bronnen bleek dat voor Aziatische en Afrikaanse landen deze hervormingen niet ver genoeg gaan om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. - 02-04-2014

Kamervragen over opgezegd belastingverdrag door Malawi
Jesse Klaver (GL) heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) vragen gesteld over het belastingverdrag met Malawi. In het debat van 18 december jl. over belastingontwijking gaf toenmalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers aan dat Malawi het belastingverdrag met Nederland heeft opgezegd. Klaver wil graag van de staatssecretaris weten wat de redenen hiervoor waren. - 20-03-2014

Belastingverdrag Ethiopië aangenomen zonder antimisbruikclausule
Door het aftreden van staatssecretaris Weekers eind januari liep de plenaire behandeling van het nog te sluiten belastingverdrag met Ethiopië enkele weken vertraging op. Maar 20 februari jl. mocht de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, dan toch met de Kamer debatteren over dit verdrag. Het werd zijn eerste debat in de plenaire zaal, maar zoals de voorzitter zei: “Kamerleden mogen niet geïnterrumpeerd worden in hun maidenspeech, maar helaas geldt dit niet voor bewindspersonen.” - 03-03-2014

Nieuwe IOB Studie over belastingontwijking!
Een dag na het plenaire debat over belastingontwijking in de Tweede Kamer presenteerde Francis Weyzig van de Universiteit Utrecht zijn nieuwe studie over de impact van het Nederlandse belastingbeleid op ontwikkelingslanden. Deze studie deed hij in opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Fair Politics was daarbij. - 15-01-2014

Debat belastingontwijking “pas het begin van de discussie”
Nog net voor het kerstreces werd er in de Tweede Kamer het langverwachte debat gevoerd over belastingontwijking. Aanleiding voor het debat was het SEO-onderzoek over brievenbusmaatschappijen en de rol van Nederland bij internationale belastingontwijking, dat al voor de zomer uitkwam, en de kabinetsreactie van net na de zomer op dit onderzoek. Hierin kondigde het kabinet verschillende maatregelen aan om belastingontwijking aan te pakken. Hoewel vrijwel alle partijen aangeven dat ze blij zijn met deze voornemens van het kabinet, verschillen de meningen toch nog over wat nu precies de koers van Nederland moet worden om belastingontwijking aan te pakken: nemen we alleen multilaterale maatregelen, of kan Nederland ook via eenzijdige maatregelen het probleem aanpakken? - 15-01-2014

Interview with dr. Dereje Alemayehu about tax avoidance
Fair Politics interviewed dr. Dereje Alemayehu, Chair of the Tax Justice Africa Network. This network seeks to promote a just and fair tax system, just like the Tax Justice Netherlands Network, of which the Foundation Max van der Stoel is a member. Dereje has a Master degree in Development Studies and a PhD in Economics. Beside his work for the Tax Justice Network, he also works for ChristianAid as country manager for East Africa. - 20-12-2013

GroenLinks en SP dringen aan op country-by-country reporting
Naar aanleiding van een voorstel van Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) tot invoering van country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen hebben Kamerleden Jesse Klaver (GL) en Arnold Merkies (SP) vragen gesteld aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Weekers (Financiën). - 02-12-2013

GroenLinks en SP stellen vragen over country-by-country reporting
Naar aanleiding van een bericht dat Nederland bezwaren zou aanvoeren tegen een EU-brede verplichting tot country-by-country reporting hebben Jesse Klaver (GL) en Arnold Merkies (SP) vragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Weekers van Financiën. In juni dit jaar hebben Klaver en Merkies nog een motie ingediend over de rapportageplicht voor bedrijven over hun belastingbetalingen. - 15-11-2013

Minister beantwoordt vragen GL over brievenbusmaatschappijen
GroenLinks Kamerleden Bram van Ojik en Jesse Klaver stelden minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen over brievenbusfirma’s in Nederland en of zij zich wel houden aan OESO-richtlijnen. - 01-10-2013

Hoorzitting over belastingontwijking via Nederland
Donderdag 12 september jl. was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over bijzondere financiële instellingen (BFI’s), beter bekend als brievenbusfirma’s. Kamerleden gingen in gesprek met experts en belanghebbenden over Nederlandse belastingverdragen en de rol van Nederland in belastingontwijking door multinationals.  - 17-09-2013

Kabinet gaat belastingontwijking aanpakken
Bedrijven kunnen op grote schaal via Nederland belastingbetaling ontwijken, wat grote gevolgen heeft voor de belastinginkomsten van ontwikkelingslanden. Het kabinet komt nu met concrete maatregelen om dit aan te pakken. Dit schreef zij in een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag, waarin het kabinet reactie gaf op verschillende rapporten over de rol van Nederland bij belastingontwijking en de gevolgen hiervan voor ontwikkelingslanden. - 09-09-2013

GL dient motie in over rapportageplicht aan samenleving
De Kamerleden Jesse Klaver (GL) en Arnold Merkies (SP) dienen een motie in over de rapportageplicht voor bedrijven over hun belastingbetalingen. De country-by-country reporting betreft, zoals daar tot nu toe over gesproken werd, het verschaffen van financiële rapportage door een bedrijf of overheid aan de autoriteiten van een land waarin zij actief zijn, maar de Kamerleden willen dit uitbreiden.  - 18-06-2013

Verslag expert meeting belastingverdragen
Op 21 januari jl. organiseerde Fair Politics samen met Tax Justice NL een expertmeeting in de Tweede Kamer over belastingverdragen. De bijeenkomst had als doel politici bewust te maken van de Nederlandse fiscale constructies die van Nederland een verdragsparadijs maakt, wat niet alleen voor Nederland, maar zeker ook voor ontwikkelingslanden negatieve gevolgen heeft. Deze landen lopen volgens schattingen jaarlijks 385 miljard euro mis, onder andere door verdragsparadijzen als Nederland. - 24-01-2013

GL dient motie in voor de aanpak van belastingontwijking
Jesse Klaver (GL) heeft de regering verzocht om zich actief in te gaan zetten om de mogelijkheden tot belastingontwijking in Nederland weg te nemen. - 10-12-2012

SP stelt vragen over belastingontwijking door grote multinationals
Farshad Bashir (SP) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën, Weekers, naar aanleiding van het bericht dat concerns fiscale vluchtroutes zoeken in Nederland. - 10-12-2012

SP dient motie in om substance eisen aan te scherpen
Farshad Bashir (SP) heeft een motie ingediend om substance aan te scherpen voor bedrijven om zo brievenbusmaatschapijen in Nederland tegen te gaan. - 10-12-2012

GL stelt vragen aan de staatssecretaris van Financiën over belastingontduiking door Nederlandse banken
Jesse Klaver (GL) heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onder andere vragen gesteld over banken die staatssteun hebben ontvangen en via brievenbusmaatschappijen belasting weten te ontwijken. - 08-11-2012

GL stelt vragen over belastingontduiking
Bruno Braakhuis (GL) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers over de aanpak van belastingontduikers. - 10-09-2012

GL en PvdA dienen motie in over brievenbusmaatschappijen
Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ed Groot (PvdA) hebben een motie ingediend dat een maximale termijn moet stellen aan de fiscale voordelen van brievenbusmaatschappijen. - 04-09-2012

Bruno Braakhuis (GL) stelt vragen over illegale houtkap en het Nederlands belastingssysteem
Naar aanleiding van het artikel Greenpeace zet trustkantoor onder druk vanwege illegale houtkap in Indonesië heeft Bruno Braakhuis (GroenLinks) vragen gesteld over de inzet van De Nederlandse Bank tegen de betrokkenheid van trustkantoren bij illegale houtkap. - 21-06-2012

Groenlinks stelt vragen over belastingontwijking via Nederland
Kamerled Bruno Braakhuis en Arjan El Fassed van GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatsecretaris Weekers van Financiën over de belastingontwijking. Ook stelde zij vragen over Nederland als belastingroute en naar de belastingheffing van Nederland op winsten. - 21-06-2012

PvdA zet zich in voor coherentie met betrekking tot belastingen
In een schriftelijk overleg van de Raad Buitenlandse Zaken heeft de PvdA fractie zich sterk gemaakt voor beleidscoherentie op het gebied van belastingen en het grondstoffenbeleid. Een transparantere financiële markt stelt de bevolking in ontwikkelingslanden in staat de overheid tot de orde te roepen. - 30-05-2012

De Lange (PvdA) stelt vragen over Nederland als belastingparadijs
12-04-2012 De Lange (PvdA) stelt vragen over Nederland als belastingparadijs Jeroen de lange (PvdA) maakte zicht tijdens de goedkeuring voor het wetvoorstel Cotonou sterk voor beleidscoherentie op het gebied van belastingen. Hij stelde dat Nederland moet stoppen met de ene hand te nemen wat er met de andere gegeven wordt. Ontwikkelingslanden lopen volgens hem ongeveer 600 miljard dollar mis door belastingparadijzen. Hierin speelt Nederland ook een rol die voornamelijk naar voren komt in de belastingontduiking van multinationale ondernemingen. Hij benadrukt dat Nederland moet streven naar beleidscoherentie en tegelijkertijd een positieve rol van bedrijven in internationale samenwerking moet stimuleren. - 21-05-2012

18-04-2012 GL stelt vragen over internationale belastingontduiking 
Groenlinks (GL) heeft schriftelijke vragen gesteld over de rol van Nederland als belastingparadijs. GL wilde vooral weten wat de regering wil doen aan deze problematiek die de nodige problemen oplevert voor ontwikkelingslanden. - 07-05-2012

Kamerleden stellen vragen over het Nederlandse belastingbeleid op ontwikkelingslanden.
Op woensdag 1 februari was er een Algemeen Overleg over het Fiscaal Verdragsbeleid. Tijdens dit debat kwamen de belangen van de ontwikkelingslanden duidelijk naar voren. Naar aanleiding van eerder ingediende moties werden door GroenLinks, de PVDA en de SP kritische vragen gesteld over de effecten van het Nederlands belastingbeleid op ontwikkelingslanden. - 12-03-2012

GroenLinks en PvdA dienen een motie in voor Fair Taxes
Door een motie in te dienen, hebben Tweede Kamerleden Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ed Groot (PvdA) zich ingezet voor een eerlijker Nederlands belastingbeleid. - 24-02-2012

Bruno Braakhuis roept op tot ketentransparantie
Tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Bruno Braakhuis (GroenLinks) zich ingezet voor meer ketentransparantie. - 21-02-2012

GroenLinks stelt vragen over Belastingontwijking in Nederland
GroenLinks-Kamerlid Braakhuis heeft de staatssecretaris van Financiën Weekers  op 14 oktober schriftelijke vragen gesteld over belastingontwijking via deelnemingsvrijstelling. - 21-11-2011

Schriftelijke Vragen over Nederland als Belastingparadijs
Het Volkskrantartikel Nederland belastingparadijs voor veel multinationals (verschenen op 14 oktober 2011) was voor Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks) aanleiding om nogmaals vragen te stellen aan staatssecretaris Weekers (Financiën). - 21-11-2011

Schriftelijke Vragen over Activiteiten van Multinationals in Belastingparadijzen
Op 3 oktober 2011 hebben PvdA-Kamerleden Smeets, Dikkers en Groot Kamervragen gesteld aan staatssecretarissen Bleker van Economische Zaken en staatssecretaris Weekers van Financiën over  activiteiten van multinationals in belastingparadijzen, naar aanleiding van in het Financieele Dagblad verschenen artikelen over belastingontwijking. - 21-11-2011

Opiniestuk Fair Politics over gevolgen belastingverdragen voor ontwikkelingslanden in Financieel Dagblad
Een door Fair Politics in samenwerking met Tax Justice Nederland geschreven opiniestuk is geplaatst in het Financieel Dagblad van 1 juni. Het stuk is geplaatst met als doel de aandacht te vestigen op de gevolgen van het Nederlandse belastingbeleid voor ontwikkelingslanden. Op 8 juni debatteert de Kamercommissie Financiën over dit beleid. - 11-07-2011

Verschillende moties aangenomen fiscaal verdragsbeleid: Kamer wil meer transparantie
Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamercommissie Financiën over het Fiscaal Verdragsbeleid. Naar aanleiding van dit debat werden een reeks moties ingediend. Net als bij het debat over het onderwerp was er ook bij de moties veel aandacht voor de belangen van ontwikkelingslanden. - 11-07-2011

Veel aandacht ontwikkelingslanden bij debat fiscaal verdragsbeleid
Op 8 juni debatteerde de Commissie Financiën met staatssecretaris Weekers over het voorgestelde Fiscaal Verdragsbeleid van dit kabinet. Het was een levendig debat, met veel aandacht voor de gevolgen van het Nederlandse belastingverdragen beleid voor ontwikkelingslanden. Met GroenLinks voorop plaatsten verschillende fracties, waaronder de PvdA, D66 en de SP, kritische noten bij de notitie Fiscaal Verdragsbeleid. Er werd gepleit voor meer ruimte voor bronheffingen bij verdragen met ontwikkelingslanden, zodat deze belasting kunnen heffen op geld wat in hun land verdiend wordt door buitenlandse bedrijven. Nederland zet juist in op het belasten van buitenlandse economische activiteiten in Nederland, in plaats van het land waar het daadwerkelijk verdiend wordt. - 08-07-2011

GroenLinks wil meer duidelijkheid over internationale geldstromen door Nederland
GroenLinks Kamerlid Braakhuis heeft de staatssecretaris van Financien Weekers vragen gesteld over cijfers van De Nederlandse Bank over de door Nederland lopende geldstromen, waaruit blijkt dat het hierbij om een jaarlijks totaal van 12,3 biljoen euro gaat. - 04-05-2011

GroenLinks plaatst vraagtekens bij Nederlands belastingbeleid
GroenLinks Kamerlid Bruno Braakhuis heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën Weekers over de rol van Nederland als belastingparadijs na berichten in de media dat Khadaffi gebruikt maakt van Nederland om belastingbetaling te ontwijken. - 02-05-2011

Verslag Expertmeeting Fair Taxes
Op 28 maart organiseerde Fair Politics in samenwerking met het Tax Justice Netwerk een expertmeeting over fair taxes in de Tweede Kamer, voor Kamerleden, ambtenaren, NGO’s en wetenschappers. Het onderwerp lééft, zowel in de Tweede Kamer als daar buiten, getuige ook de goede opkomst voor de bijeenkomst. Het gaat immers ook om grote bedragen: per jaar lopen ontwikkelingslanden naar schatting tot wel 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen en Nederland is als doorstroomland mede verantwoordelijk hiervoor. Hoogste tijd dus om hier (politieke) verandering in te brengen. - 28-03-2011

GroenLinks stelt vragen over belastingontwijking
Tweede Kamerlid Braakhuis (GroenLinks) heeft kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën Weekers over belastingontwijking door multinationale ondernemingen. - 20-01-2011

Eerste Kamerlid PvdA stelt vraag over belastingontwijking bedrijven
Tijdens een overleg in de Eerste Kamer met staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken heeft PvdA Eerste Kamerlid Van Driel een vraag gesteld over belastingontduiking uit ontwikkelingslanden via postbusmaatschappijen in Nederland. - 13-01-2011

Teken nu de petitie van ActionAid/Niza voor topman bierconcern SABMiller over belastingontwijking!
Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van ActionAid/Niza over belastingontwijking in Afrika door SABMiller heeft de organisatie een petitie opgesteld aan de topman van het bierconcern, mr. Mackay. - 11-01-2011

GL stelt vragen over schade belastingontwijking voor ontwikkelingslanden
Tweede Kamerlid Braakhuis (Groenlinks) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de schade van belastingontwijking voor ontwikkelingslanden na berichten over dit onderwerp in de media. - 11-01-2011

GroenLinks stelt vragen over belastingontduiking, eerlijke handel en octrooirechten
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. stelde het Tweede Kamerlid El Fassed (GroenLinks) vragen aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over belastingontduiking, eerlijke handel en octrooirechten. - 17-12-2010

PvdA , SP en CU dienen moties in over belastingontwijking
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. hebben de Tweede Kamerleden Dikkers (PvdA), Irrgang (SP) en Voordewind (CU) moties ingediend over belastingontwijking waardoor ontwikkelingslanden belastinginkomsten mislopen. - 17-12-2010

SP en GL stellen vragen over de schade van belastingontduiking voor ontwikkelingslanden
De leden van de Groenlinks en SP fracties hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de schade van belastingontduiking voor ontwikkelingslanden. - 03-11-2010

CDA stelt vragen over belastingontduiking
Tweede Kamerlid Ferrier (CDA) stelt schriftelijke vragen aan Minister Bos (Financiën) en Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) over belastingontduiking. - 04-02-2010

Minister beantwoordt vragen over belastingontduiking door microkredietfondsen
Minister Ploumen geeft antwoord op de schriftelijke vragen van Kamerlid Marit Maij (PvdA) over het bericht dat microkredietfondsen belasting ontwijken. Maij wil weten of deze berichten kloppen en of Nederland hier een rol in speelt. - 20-11-2009

GL stelt vragen aan Weekers over belastingverdrag met China
De Tweede Kamerleden Jesse Klaver en Bram van Ojik (beiden GL) stellen de staatssecretaris van Financiën Frans Weekers vragen over het nieuwe belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met China. - 20-11-2009

GL dient motie over belastingontduiking
Kamerlid Vendrik van GroenLinks heeft tijdens de Begrotingsbehandeling van Ontwikkelingssamenwerking een motie ingediend, waarin hij de regering vraagt om het Nederlandse belastingsysteem voor multinationale ondernemingen door te lichten op belastingontduiking -en ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden.   - 20-11-2009

GL stelt vragen aan minister over belastingontduiking door multinationals
De Kamerleden Bram van Ojik en Jesse Klaver (beiden GL) stellen minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vragen over belastingontduiking door multinationals via de ‘brievenbusmaatschappij’ in Nederland. - 20-11-2009

GL stelt vragen aan Ploumen en Weekers over ‘treaty shopping’.
De Kamerleden Bram van Ojik en Jesse Klaver (beide GL) stellen vragen aan minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en aan staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) over ‘treaty shopping’ door multinationals. - 20-11-2009

GroenLinks dient moties belastingen in
Tijdens het VAO over belastingen van 4 april diende Jesse Klaver (GL) drie moties in. Twee daarvan gingen over Nederland als belastingparadijs en de laatste over tax ruling. - 20-11-2009

Staatssecretaris Weekers stuurt brief over opzegging belastingverdrag door Mongolië
In een brief aan de Kamer zet Staatssecretaris Weekers van Financiën uiteen hoe het heeft kunnen gebeuren dat Mongolië het belastingverdrag met Nederland heeft verbroken. - 20-11-2009

SP, GL en CDA dienen motie in over Nederland belastingparadijs
Merkies (SP) en Klaver (GL) dienden een motie in met betrekking tot de transparantie van betaalde belastingen. Op dit moment hoeven bedrijven niet aan te geven hoeveel belastingen zij afdragen aan het land waarin zij actief zijn. Hierdoor is het moeilijk om te onderzoeken hoeveel belastinggeld ontwikkelingslanden binnenkrijgen of mislopen. De SP en GroenLinks verzoeken in hun motie om country-by-country reporting waarbij bedrijven dit wel moeten melden. De partijen vragen tevens om doorvoering hiervan op Europees niveau. Deze motie werd, met uitzondering van de PVV, gesteund door alle partijen. - 20-11-2009

Weekers beantwoordt vragen van SP over "The Tax Free Tour"
Staatssecretaris Frans Weekers geeft antwoord op de vragen van Kamerlid Arnold Merkies (SP) over de Tegenlicht uitzending ‘The Tax Free Tour’. Merkies vraagt of de bedragen die in de uitzending genoemd worden bevestigd kunnen worden en of de eerdere uitspraken van de staatssecretaris betekenen dat hij een voorstander van het inhouden van bronheffingen is. - 20-11-2009

GL en SP dienen motie belastingverdragen in
Tijdens het WGO over ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel dienden de Kamerleden Bram van Ojik (GL) en Jasper van Dijk (SP) een motie in over belastingverdragen. - 20-11-2009

GroenLinks schrijft actieplan tegen belastingontwijking
GroenLinks heeft een actieplan geschreven dat belastingontwijking door multinationals moet tegengaan. Zij presenteren maatregelen voor zowel Nederland als de EU en vragen het kabinet deze over te nemen. - 20-11-2009

Minister en Staatssecretaris beantwoorden Kamervragen over belastingontwijking in Zambia
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Staatssecretaris Weekers (Financiën) hebben de vragen van de Kamerleden Van Dijk en Merkies (beiden SP) over belastingontwijking door Nederlandse bedrijven in Zambia beantwoord. - 20-11-2009

Debat over de Agenda van de Europese Top
In het debat over de agenda van de Europese top was het thema ‘belastingen’ een veelbesproken onderwerp. Na kritische vragen aan Minister President Mark Rutte en aan Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers werden er door verschillende partijen moties ingediend. - 20-11-2009

Staatssecretaris Weekers beantwoordt vragen over ‘belastingparadijzerij’
Staatssecretaris Weekers heeft antwoord gegeven op de vragen van Kamerlid Merkies (SP) over ‘belastingparadijzerij’. De vragen van Merkies gaan in op het gebruik van de term belastingparadijs, de precieze betekenis van het woord en de kenmerken van een belastingparadijs. Daarnaast wilde Merkies weten hoe Weekers de verwerping van de kwalificatie ‘belastingparadijs’ ten uitvoer gaat brengen. De verwerping van deze kwalificatie werd na een motie van de PVV door de meerderheid ondersteund. - 20-11-2009

Weekers en Opstelten beantwoorden vragen van GL en SP over country-by-country reporting
Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) en minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) beantwoordden de schriftelijke vragen van kamerleden Arnold Merkies (SP) en Jesse Klaver (GL) over het Franse voorstel om transparantieverplichtingen op te leggen aan alle Europese bedrijven die internationaal actief zijn. - 20-11-2009